Idrettsbygget

I parkeringskjelleren under flerbrukshallen pågår det arbeid med betongvegger og siste del av bunnplaten. Ved svømmehallen arbeides det med betongvegger på plan 1 og første del av dekketunder bassengene er støpt. Det gjenstår fremdeles betongarbeider med svømmehallen, som skal gjøres utover høsten.

I midten av september skal vi starte arbeidene med råbygget på idrettsbygget. Dette utføres på lik måte som skolebygget, med prefabrikkerte elementer i stål og betong. Det blir brukt kran til arbeidet som plasseres i bunnen av flerbrukshallen. Materialene som skal benyttes fraktes inn fortløpende med lastebil via port 3 ved lagerbygget til BMI. Det vil derfor bli noe mer anleggstrafikk ved port 3. Det kan oppleves noe støy fra byggeplassen i forbindelse med råbyggmontasjen.

For å kunne starte opp med arbeidet til planlagt dato er det behov for å arbeide lørdag 11. september. Dette fordi vi er avhengig av at betongarbeidet er ferdigstilt der hvor råbyggmontasjen skal starte opp. Arbeidene vil ikke medføre mye støy.

Skolebygget

Arbeid med fasadeelementene har startet på byggets del C. Nå gjenstår kun arbeid på del D før montasjen av fasadeelementer er ferdigstilt. Dette er planlagt ferdig i slutten av september. Vi holder også på med tekking av takflatene. Dette er viktig for at bygget skal bli tett så fort som mulig.

Innvendig i bygget pågår tømrerarbeid med bygging av lettvegger. Samt teknisk arbeid med elektriske føringer, rørleggerarbeid og ventilasjon, som er godt i gang.

Infrastruktur i bakken

Det pågår gravearbeid på uteområdet rundt skolebygget. Her graves det for koblinger mellom energibrønnene som ble boret i fjor høst. I forbindelse med arbeidet er massedeponi med gjenbruksmasser på vestsiden av tomta flyttet på for å få tilkomst til området.

Denne uken starter vi med gravearbeid mellom idrettsbygget og Marcus Thranes vei. Her skal vi grave ned fordrøyningsmagasin og rør til håndtering av regnvann og smeltevann (overvann). Fordrøyningsmagasinet hjelper til å kontrollere vannmengden ved store regnskyll slik at ikke alt vannet slippes på overvannsnettet samtidig. Arbeidet vil i første omgang pågå på innsiden av byggegjerdet og ikke ha noe konsekvens for trafikken i Marcus Thranes vei. Det vil senere bli behov for noe trafikkregulering i Marcus Thranes vei. Dette varsler vi om når det nærmer seg.

Vann og avløp på Fjellhamar stadion

Det pågår gravearbeid på Fjellhamar stadion med utskifting av vann- og avløpsledninger fra jernbanekulverten og frem til Bjørn Farmanns vei. Arbeidene kan medføre at vannet må stenges i noen timer ved omkobling av gammel/nytt vann og avløp, men slike arbeider vil bli varslet 2-4 dager i forkant.

Den lille fotballbanen som nå er stengt, forventes å kunne tas i bruk i løpet av oktober, forutsatt at materialleveransene kommer til riktig tid.

Det benyttes samme anleggsvei som under byggingen av jernbanekulverten, altså på vestsiden av Fjellhamar torg, langs fotballbanen og videre langs jernbanen inn til graveområdet. Her har vi hatt på  støvdempende veske.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke