Oversiktsbilde over byggeplass.

Oversiktsbilde over byggeplass.

Skolebygget

Vi jobber fortsatt med å fundamentere og etablere installasjoner i grunnen under bygget. Vi skal støpe omfattende betongkonstruksjoner og betongarbeidene vil pågå frem til mai.

Dette er et stort bygg som gir oss mulighet til å utføre flere arbeidsoperasjoner samtidig. Vi har planlagt å starte med monteringen av råbygget i starten av mars. Råbygget består av prefabrikkerte søyler og bjelker i stål og betong og hulldekkeelementer. Dette er byggets hovedbæresystem og kan ses på som «skjelettet» til bygget.

Idrettsbygg

Ved idrettsbygget pågår det fortsatt arbeid med utgraving for parkeringskjelleren.

Bygget skal fundamenteres på samme måte som skolebygget, ved å bore stålkjernepeler ned til fjell. Vi begynner med peling i starten av mars. Arbeidet kan medføre noe støy i perioder.

Marcus Thranes vei

I tidligere nyhetsbrev har vi varslet om arbeid med etablering av avkjøring fra Marcus Thranes vei inn til idrettsbygget. Dette arbeidet er utsatt til april på grunn av en omprioritering av arbeidene. Det kommer nærmere informasjon om eventuelle konsekvenser for trafikken i Marcus Thranes vei før arbeidet påbegynnes.

Vi minner om at detaljreguleringsplan for en del av Marcus Thranes vei og Kloppaveien er lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med reguleringsplanen er å oppgradere Marcus Thranes vei med endret kryssløsning/rundkjøring for å tilrettelegge for tettstedsutvikling av Fjellhamar sentrum. Marcus Thranes vei skal få en bymessig og grønn utforming. Her finner du saksdokumentene. Frist for å sende inn bemerkninger er 19.03.2021.

Jernbaneundergang

Som nevnt i tidligere nyhetsbrev skal vi etablere en undergang under jernbanen for sikre en trygg gang- og sykkelvei til skoletomta. Vi støper undergangen på byggeplassen og den begynner nå å ta form. Undergangen settes på plass i en togfri periode i påska.

I tilknytning til jernbaneundergangen skal vi også legge rør for vann og avløp i grunnen under jernbanelinja. Rørene skal knytte infrastrukturen på tomta til det øvrige vann- og avløpsnettet. Dette er et arbeid som skal gjøres før undergangen settes på plass.

I den forbindelse vil det bli mer arbeid i området rundt jernbanen i ukene fremover. Vi skal utføre gravearbeider på begge sider av jernbanelinjen og det blir dermed noe støy fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk ved fotballbanen. Området blir sikret og skiltet tydelig for å opprettholde god sikkerhet.

Vann og avløp

Det røde krysset viser hvor spuntarbeidene skal utføres.

Det røde krysset viser hvor spuntarbeidene skal utføres.

I neste uke skal vi utføre spuntarbeider forbindelse med at vi skal etablere kummer for vann og avløp.  Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken og som stabiliserer grunnen, og vi må sette spunt i bakken på to steder for å hindre at jordmassene raser ned i gropa der kummene skal legges. Dette er nødvendig for å kunne arbeide på en sikker måte.

Det benyttes en spuntmaskin som heiser opp lange stålplater (spuntnåler) og deretter vibrerer de ned i bakken. Det er behov for å ha 25 meter sikkerhetsavstand når vi skal heise stålplatene. Det innebærer at vi i uke 8 må dirigere trafikken i Marcus Thranes gate mens vi jobber. Trafikken blir stanset i Marcus Thranes vei og Kloppaveien inn mot rundkjøringen i 5-10 minutter av gangen, mens vi heiser opp spuntnålene.

Spuntarbeidene starter tirsdag 23. februar og avsluttes senest torsdag 25. februar, og er av et vesentlig mindre omfang enn spuntarbeidene som ble utført før jul. Arbeidet medfører periodevis støy.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93021622

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke