Her kommer en oppdatering fra anleggsområdet på Fjellhamar.

Skolebygget

I forrige nyhetsbrev fortalte vi at betongarbeidene for skolebygget har begynt. Nå støper vi fundamenter, ringmur og bunnplate for forankring og bæring av bygget. I tillegg har vi startet arbeidet med å legge infrastruktur i grunnen, som blant annet rør for vann- og avløp og trekkerør for elektriske installasjoner.

Idrettsbygget

Under idrettsbygget skal vi bygge en parkeringskjeller med plass til cirka 80 biler.

Denne uken har vi begynt arbeidene med å etablere avkjøringen fra Markus Thranes vei til idrettsbygget. Den vedlagte skissen viser hvor avkjøringen skal ligge. I anleggsperioden skal vi bruke avkjøringen som anleggsvei.

Før jul stabiliserte vi grunnen ved hjelp av spunt (se tidligere nyhetsbrev) slik at vi nå kan grave ut masser for parkeringskjelleren. Denne gravejobben skal vi være ferdige med i midten av mars. Som følge av utgravingene blir det økt trafikk via den nye avkjøringen i Marcus Thranes, og vi etablerer trafikkregulering dersom det blir behov for det.

Ny jernbaneundergang

For å sikre en trygg og lett adkomst til skolen skal vi bygge en undergang under jernbanen for gående og syklende. Den skal gå fra fotballbanen og inn på torget ved siden av skolen.

Selve undergangen støper vi nå inne på anleggsområdet. Dette arbeidet startet vi med etter jul. I forbindelse med en togfri periode i påsken 2021 skal vi kjøre på plass undergangen. Vi kommer tilbake med varighet og eksakt tidspunkt for dette arbeidet når det nærmer seg.

Infrastruktur i grunnen

Det er mye infrastruktur som skal på plass under bakken når vi bygger ny skole, idrettsbygg og tilhørende uteområder. Vi skal blant annet legge vann- og avløpsanlegg og etablere gode løsninger for håndtering av regnvann, smeltevann og annet vann som renner på bakken (overvann).

Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og kommunen gjør en rekke tiltak for å forebygge flomskader. Ved skolebygget graver vi nå ned fordrøyningsmagasiner. Ved kraftige regnskyll skal regnvannet lagres her før det slippes inn på overvannsnettet i kontrollerte mengder.

På grunn av de utfordrende grunnforholdene på tomta, kan det bli behov for å spunte før vi graver ut masser for disse installasjonene. Dette skal evt. gjøres i uke 6 og 7, og det kan medføre noe støy i kortere perioder.

Digitalt informasjonsmøte onsdag 3. februar klokka 18.00

Vi minner om informasjonsmøtet om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar. I møtet kommer vi til å vise de nyeste tegningene vi har for byggene og området rundt samt orientere om hvilke arbeider som skal utføres kommende halvår.

For å delta må du sende e-postadressen din til kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Aagesen, (ragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no) innen 2. februar. Når påmeldingsfristen er ute, sender vi deg en e-post med lenke til møtet og en forklaring på hvordan du kobler deg til dersom du ikke har Microsoft Teams.

Alle interesserte er velkomne til å delta – naboer, foreldre, kommende foreldre og skoleinteresserte. Vel møtt!

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke